ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ ~ The Good Work Of God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၉ ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၃၈, နဃ့မယၤ ၁၀, နဃ့မယၤ ၁၁:၁-၂၁, လီၣ်ဖျါ ၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁-၉ “စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. သးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သးဝံၣ်အသီ ဒီးအတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢအပှၤစီဆှံအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁ […]

Read more →