ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ ~ The Holy Faith Of Our Fathers

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၈ ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၁-၃၇, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၇-၁၄ “ဒီးနထံၣ်ဘၣ်ပပၢ်တဖၣ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးနနၢ်ဟူအတၢ်ကိးပသူထီၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ဆှဲအနံၤ န့ၣ်လီၤ.”နဃ့မယၤ ၉:၉ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီအခါ တၢ်မၤအသးနီၢ်ကီၢ်လၢယသဝီလီၤ. တၢ်ကစီၣ်ဟဲဝဲဒံးအံၤ […]

Read more →