စီၤနဃ့မယၤအတၢ်သးဒူဒီးအတၢ်သးကျၢၤလၢယွၤပူၤ ~ Nehemiah’s Bravery And Unwavering Faith In God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၆ စီၤနဃ့မယၤအတၢ်သးဒူဒီးအတၢ်သးကျၢၤလၢယွၤပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၅, နဃ့မယၤ ၆, နဃ့မယၤ ၇:၁-၃, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၃၁:၁၀-၂၀ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤခဲလၢာ်န့ၣ်မၤပျံၤမၤဖုးပှၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အစုကလီၤစၢ်လၢအတၢ်မၤ တုၤအတမၤဘၣ်အသးဘၣ်လီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, […]

Read more →