ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးပှၤပၢတၢ်အဂ့ၤတဂၤ ~ God’s Kingdom Has A Good Ruler

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၀ ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးပှၤပၢတၢ်အဂ့ၤတဂၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့ၤစြၤ ၆, ဧ့ၤစြၤ ၇:၁-၁၀, လီၣ်ဖျါ ၁၂, လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၈-၁၃ “ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤခဲလၢာ် ဒီးအသးအိၣ်ကယဲၢ်အတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. နဘီနမုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဘီမုၢ်အထူအယိာ်, ဒီးနပၢတၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၉, ၁၃ […]

Read more →