လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ ~ Show The Glory Of God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၈ လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၂:၆၈-၇၀, ဧ့စြၤ ၃, ဧ့စြၤ ၄:၁-၅, လီၣ်ဖျါ ၉:၁၃-၂၁, လီၣ်ဖျါ ၁၀, ကတိၤဒိ ၃၀:၂၄-၃၃,  “တၢၢ်ဧိၤတြၤဧိၤတဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကတဲာ်ကတီၤအတၢ်အီၣ်လၢတၢ်ကိၢ်ခါလီၤ. ယုၢ်ၡၤဖးတဖၣ်အဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး […]

Read more →