ယွၤဒိကနၣ်ပှၤ ~ The Lord Hears Us

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၅ ယွၤဒိကနၣ်ပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁၁:၃၆-၄၅, ဒၤနံးယ့လး ၁၂, ၁ယိၤဟၣ် ၅:၁-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁-၁၀ “ဒီးပတၢ်သးခူတလ့ၢ်လၢအမဲာ်ညါမ့ၢ်အအံၤ, လၢပမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤဖဲတၢ်ဘၣ်အသးဒီး, ကဒိကနၣ်ပှၤလီၤ.”၁ယိၤဟၣ် ၅:၁၄ ပဃ့တၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢယွၤဒိကနၣ်ပှၤဒီး တၢ်ဃ့တဖၣ်လၢပဃ့အီၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢပန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. […]

Read more →