ယဖုသံနီၣ်ဒီးယကအိၣ်ဒံးဒီးနၤလီၤ ~ When I Wake Up, I Am Still With You

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၈ ယဖုသံနီၣ်ဒီးယကအိၣ်ဒံးဒီးနၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စကၤရယၤ ၅, စကၤရယၤ ၆, စကၤရယၤ ၇, စကၤရယၤ ၈, ယူဒၤ ၁:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၇-၂၄ “ဒီးကစၢ်ဧၢ, နတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ဒီးယၤဆံးဒိၣ်လဲၣ်, အတၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဆံးအါလဲၣ်.-ယမ့ၢ်ဂံၢ်အီၤဒီး […]

Read more →