တၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ ~ You Are With Me Even In The Shadow Of Death

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၁ တၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့ၤစတၢ် ၁, အ့ၤစတၢ် ၂:၁-၁၈, လီၣ်ဖျါ ၂:၁၈-၂၉, လီၣ်ဖျါ ၃:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၀:၆-၁၃ “ယစံးလၢယွၤ နမ့ၢ်ယကစၢ်လီၤ. ယွၤဧၢ, ကနၣ်ယဃ့ကညးတၢ်အသီၣ်တက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၀:၆ […]

Read more →