ယွၤဧၢ, နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ ~ Lord, Your Faithful Love Endures Forever

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၄ ယွၤဧၢ, နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁၁:၂-၃၅, ၁ယိၤဟၣ် ၄:၇-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၈:၁-၈ “တၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးယၤအံၤယွၤကမၤတုၤအပှဲၤထီၣ်လီၤ. ယွၤဧၢ, နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. နစုအတၢ်မၤန့ၣ် မ်နသုတလဲၤသဒၣ်အီၤတဂ့ၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၈:၈ ပဝဲပှၤကညီကိးနီၢ်ဂၤဒဲး ပအိၣ်ဒီးတဂၤဘၣ်တဂၤသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤဆီလိာ်သး […]

Read more →