မ့ၢ်မတၤလၢကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤလဲၣ် ~ Who Would Dare To Do Such A Thing

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၃ မ့ၢ်မတၤလၢကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့စတၢ် ၆, အ့စတၢ် ၇, အ့စတၢ် ၈, လီၣ်ဖျါ ၄,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၂:၁-၁၁ “ဒီးစီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ် စံးဆၢနီၢ်ပၤမုၣ်အ့ၤစတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးပှၤလၢအမၤပှဲၤအသး ဒ်သိးအကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ဘူၣ်ဝဲတဂၤန့ၣ်, […]

Read more →