သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် ~ Praise God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၀ သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၁:၂၂-၃၆, နဃ့မယၤ ၁၂:၁-၄၇, လီၣ်ဖျါ ၂၁,ကတိၤဒိ ၃၁:၂၁-၃၁ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤပၤမၤလိာ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ကျၢၤဝဲလၢ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိအဂီၢ် ကအိၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤ အဂီၢ်လီၤ.”နဃ့မယၤ ၁၁:၂၃ လံာ်စီဆှံအံၤပာ်ဖျါဝဲ […]

Read more →