ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ We Are God’s People

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၇ ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၇:၄-၇၃, နဃ့မယၤ ၈, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁၇-၂၄, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၁-၆ “အသုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၂ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ဖဲ ၁၉၇၇နံၣ်အဆၢကတီၢ်, […]

Read more →