တၢ်အၢၣ်လီၤ ~ Promise

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၀ တၢ်အၢၣ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စကၤရယၤ ၁၂, စကၤရယၤ ၁၃, စကၤရယၤ ၁၄,လီၣ်ဖျါ ၂:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၃၀:၁-၁၀ “တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢ အကဘၣ်နၤန့ၣ်သုတပျံၤအီၤနီတမံၤတဂ့ၤ. ကွၢ်ကွၢ်, ဒ်သိးကလ့ပစီသုဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ်ကဒၢနုာ်သုလၢ ဃိာ်ပူၤတနီၤ, […]

Read more →