သ့ၣ်နီၣ်ယွၤအဘျုးထီဘိ ~ Ponder On God’s Grace

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁ သ့ၣ်နီၣ်ယွၤအဘျုးထီဘိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ရ, ဒၤနံးယ့လး ၈:၁-၁၄, ၁ယိၤဟၣ် ၂:၁၂-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၆:၁၃-၂၆ “သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ပဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ လီၤစိၤလီၤထီလီၤ. ဒီးမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤလၢပဒုၣ်ပဒါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤစိၤလီၤထီလီၤ. ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ […]

Read more →