ယွၤအတီဒီးအဘျုးဖှိၣ်အိၣ်အါ ~ Gracious And Faithful God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၁ ယွၤအတီဒီးအဘျုးဖှိၣ်အိၣ်အါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၇:၁၁-၂၈, ဧ့စြၤ ၈:၁-၁၄, လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁-၁၈,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၃-၂၁ “ယွၤတီဝဲလိၤဝဲလၢအကျဲခဲလၢာ်အပူၤ, ဒီးစီဆှံဝဲလၢ လၢအမၤတၢ်အပူၤခဲလၢာ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၇ ထီဘိယွၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢယနီၢ်ကစၢ်မး ဆိကမိၣ်တတုၤလီၤထီၣ်ဘးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤယၤ အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးယတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးပှၤကညီအတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →