နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဃံတၢ်လၤ ~ Beauty In Body And Spirit

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၄ နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဃံတၢ်လၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့ၤစတၢ် ၉, အ့ၤစတၢ် ၁၀, လီၣ်ဖျါ ၅, ကတိၤဒိ ၃၀:၁၁-၂၃ “ပှၤလၢအကဆှီဝဲလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တသ့စီဒံးဘၣ်အသးလၢ အတၢ်ဘၣ်အၢန့ၣ် အိၣ်ဝဲတစိၤလီၤ.”ကတိၤဒိ ၃၀:၁၂ ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အါတက့ၢ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးဒ်သိးပနီၢ်ခိကဖျါဃံဖျါလၤအဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →