ခိၣ်နၢ်လၢအပိာ်တၢ်တတီတလိၤအကျဲ ~ A Leader Who Follows The Way Of The Wicked

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၆ ခိၣ်နၢ်လၢအပိာ်တၢ်တတီတလိၤအကျဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဃးကဲ ၁, ဃးကဲ ၂:၁-၂၃, ၂ယိၤဟၣ် ၁:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၂၉:၁၉-၂၇ “ပှၤပၢတၢ်မ့ၢ်ကနၣ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်ဒီး အခ့အပှၤမ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”ကတိၤဒိ ၂၉:၁၂ ထံကီၢ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲး, ခိၣ်နၢ်ကိးဂၤဒဲး, တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲး, မ့ၢ်ဒိကနၣ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်ဒီးအခ့အပှၤတဖၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤတတီတလိၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →