မၤနၢၤတၢ်အၢလၢတၢ်ဂ့ၤ ~ Overcoming Evil With Good

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၁ မၤနၢၤတၢ်အၢလၢတၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၃, လီၣ်ဖျါ ၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅၀:၁-၅၆ “ပှၤလၢအတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအတတီတလိၤဘၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအအၢအသီန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢ အအၢအသီတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအတီအလိၤန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအတီအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအစီအဆှံန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအစီအဆှံတက့ၢ်.”လီၣ်ဖျါ […]

Read more →