ယွၤလၢအမၤနၢၤတၢ်သံ ~ The God Who Conquered Death

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၇ ယွၤလၢအမၤနၢၤတၢ်သံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၁, ဧ့စြၤ ၂:၁-၆၇, လီၣ်ဖျါ ၈,လီၣ်ဖျါ ၉:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၄:၉-၁၅ “ဒီးလၢအမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, ပှၤကညီကဃုတၢ်သံဘၣ်ဆၣ်ဒီးတထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. ဒီးကဆၢသံအသး, ဒီးတၢ်သံကဃ့ၢ်ကွံာ်လၢအအိၣ်လီၤ.”လီၣ်ဖျါ ၉:၆ ဖဲအပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ် […]

Read more →