ကွၢ်ဆိကမိၣ်ထံလီၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး ~ Examine Your Work And Do God’s Will

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၅ ကွၢ်ဆိကမိၣ်ထံလီၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မၤလကံ ၁, မၤလကံ ၂:၁-၁၆, လီၣ်ဖျါ ၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၃:၁-၁၂ “ယအဲၣ်တ့ၢ်သု, ယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသုစံး, နအဲၣ်တ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်.” မၤလကံ ၁:၂ လံာ်စီဆှံအံၤစံးဘၣ်ပှၤ ယွၤစံးဝဲဒၣ်ယအဲၣ်တ့ၢ်သုလီၤ. ဒီးပဆိကမိၣ်ယွၤအဲၣ်တ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်. […]

Read more →