ဂၢၢ်ကျၢၤဒီးမူနဲဒံးယွၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ် ~ Be Resolute And Live After God’s Desires

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၉ ဂၢၢ်ကျၢၤဒီးမူနဲဒံးယွၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စကၤရယၤ ၉, စကၤရယၤ ၁၀, စကၤရယၤ ၁၁, လီၣ်ဖျါ ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၀:၁-၅ “တၢ်အကလုၢ်လီၤ, ယွၤအကလုၢ်ထီဒါဃၤဒြး, ဒီးဒၤမ့ၤစ့းကမ့ၢ်အအိၣ်ဘှံးအလီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပှၤကညီဒီး အံၣ်စရ့းလးအပှၤဒူၣ်ဖိခဲလၢာ် ဒိးအမဲာ်ဆူယွၤအအိၣ်လီၤ.”စကၤရယၤ […]

Read more →