တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဖိလၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီ ~ Raising A Child In The Righteous Way

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂ တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဖိလၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၈:၁၅-၂၇, ဒၤနံးယ့လး ၉:၁-၁၉, ၁ယိၤဟၣ် ၂:၂၈-၂၉, ၁ယိၤဟၣ် ၃:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၂၉:၁၀-၁၈ “ပှၤလၢအလုၢ်အီၣ်အခ့အပှၤမုာ်မုာ် လၢအဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လၢခံက့ၤကကဲထီၣ်အဖိခွါလီၤ.”ကတိၤဒိ ၂၉:၂၁ ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ ဘၣ်ဃးဒီး […]

Read more →