ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤဒီးမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်ယသး ~ The Lord Blew His Wind And Melted My Heart

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၅  ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤဒီးမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်ယသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၃, နဃ့မယၤ ၄, လီၣ်ဖျါ ၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁၂-၂၀  “မၢလီၤအတၢ်မၤလိာ်, ဒီးမၤပှံၢ်လီၤအီၤ, ဒုးအူထီၣ်အကလံၤ, ဒီးထံယွၤ၀ဲလီၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁၈  လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲယတနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤဒီးယသံကွၢ် ‘ဘၣ်မနုၤလဲၣ်’ […]

Read more →