ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်သတးဒီးပတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ် ~ By God’s Grace, We Are Not Defeated

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်သတးဒီးပတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၉:၂၀-၂၇, ဒၤနံးယ့လး ၁၀, ဒၤနံးယ့လး ၁၁:၁, ၁ယိၤဟၣ် ၃:၁၁-၂၄, ၁ယိၤဟၣ် ၄:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၇:၁-၉ “ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်သးဟ့သုဒီးကမၢကမၣ်တဂ့ၤ. ပဝဲဒၣ်အံၤပသ့ၣ်ညါလၢပခီဂာ်လၢတၢ်သံပၢၢ်လၢတၢ်မူလံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →