ဖဲယလဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ် ~ Anywhere With Jesus

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၇ ဖဲယလဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံစကၤရယၤ ၁, ဝံစကၤရယၤ ၂, ဝံစကၤရယၤ ၃, ဝံစကၤရယၤ ၄,၃ယိၤဟၣ် ၁:၁-၁၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၁-၁၆ “ဖဲတၢ်တ့လီၤယၤလၢတၢ်တဒၢဖဲတၢ်တ့လီၤယၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အယိာ်ပူၤန့ၣ် ယက့ၢ်ယဂီၤတအိၣ်ခူသူၣ်ဘၣ်ဒီးနၤဘၣ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၅ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲယဖိသၣ်အခါ […]

Read more →