လဲၤတၢ်ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးယွၤလၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤ ~ Walk And Talk With The Merciful God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၆  လဲၤတၢ်ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးယွၤလၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မၤလကံ ၂:၁၇, မၤလကံ ၃, မၤလကံ ၄, လီၣ်ဖျါ ၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၄:၁-၈  ‘‘ယွၤဧၢ, ပှၤကညီလၢနပာ်သ့ၣ်ညါနသးလၢအီၤ, ဒီးပှၤကညီဖိလၢနကဆိကမိၣ်လၢအဂ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၄:၃  တၢ်စံးဆၢလၢ ပှၤကညီဘၣ်တၢ်တ့လီၤအီၤလၢ […]

Read more →