ဟံးဃာ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤ ~ Hold On Tightly To What You Already Have

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၂ ဟံးဃာ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – အ့စတၢ် ၂:၁၉-၂၃, အ့စတၢ် ၃, အ့စတၢ် ၄, အ့စတၢ် ၅, လီၣ်ဖျါ ၃:၇-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၁:၁-၁၀ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်နဟံးဃာ်ယတၢ်ဝံသးစူၤအကလုၢ်ကထါဒီး ယကဟံးဃာ်နၤလၢ တၢ်လ့ပစီအနၣ်ရံၣ်လၢ […]

Read more →