ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလီၤက့ၤနသး ~ Encourage Yourself

လါယနူၤအါရံၤ ၃၁, ၂၀၂၁ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလီၤက့ၤနသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁၉, ယိၤဘး ၂၀, ယိၤဘး ၂၁, မးသဲ ၂၁:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၁-၆ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢယပှၤပှ့ၤက့ၤယၤတဂၤမူဝဲ, ဒီးလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်ကဂဲၤဆၢထၢၣ်အုၣ်အသးလၢယဂီၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ် အံၤန့ၣ်လီၤ.’’ ယိၤဘး […]

Read more →

တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢအမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ ~ Servant Leadership

လါယနူၤအါရံၤ ၃၀, ၂၀၂၁    တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢအမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁၅, ယိၤဘး ၁၆, ယိၤဘး ၁၇, ယိၤဘး ၁၈, မးသဲ ၂ဝ:၂၀-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၇:၁၃-၁၅  ‘‘ဒီးဖဲဒၣ်ပှၤလၢတၢ်မိၣ်ကဲအသးလၢအခိၣ်တဂၤဂၤလၢသုကျါန့ၣ်မ်အကဲလၢသုကုၢ်တက့ၢ်.’’မးသဲ ၂ဝ:၂၇ […]

Read more →

လၢယပါပါအချီၣ်ဆှါဃ့အပူၤ ~ In My Father’s Bamboo Mat

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉, ၂၀၂၁ လၢယပါပါအချီၣ်ဆှါဃ့အပူၤ တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁၁, ယိၤဘး ၁၂, ယိၤဘး ၁၃, ယိၤဘး ၁၄, မးသဲ ၂ဝ:၁-၁၉, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၁၇:၆-၁၂ ‘‘အံ:က့ၤကွၢ်က့ၤယၤဒ်ပမဲာ်ပှၤဖိအသိ:တက့ၢ်. လၢနဒံ:ဆ့အကဒုပူၤန့ၣ်ပာ်တဒၢယၤ, လၢပှၤတတီတလိၤလၢအမၤအၢယၤ, […]

Read more →

ပာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢယလိၤတဂ့ၤ ~ Do Not Declare Me Guilty

လါယနူၤအါရံၤ ၂၈, ၂၀၂၁ ပာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢယလိၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၈, ယိၤဘး ၉, ယိၤဘး ၁၀, မးသဲ ၁၉:၁၆-၃၀ကတိၤဒိ ၃:၁၁-၂၀ ‘‘ယကစံးလၢယွၤ, ပာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢယလိၤတဂ့ၤ, နဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ဒီးယၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယၤတက့ၢ်.‘‘ယိၤဘး ၁ဝ:၂ […]

Read more →

ဒ်နဖှံတၢ်အသိးနကကူးဘၣ်က့ၤ ~ You Will Reap What You Sow

လါယနူၤအါရံၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ဒ်နဖှံတၢ်အသိးနကကူးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယိၤဘး ၄, ယိၤဘး ၅, ယိၤဘး ၆, ယိၤဘး ၇, မးသဲ ၁၉:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ရ:၁-၅  ‘‘ဒ်ယထံၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်ပှၤလၢအထဲၣ်တၢ်အၢ, ဒီးဖှံလီၤတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ​န့ၣ်ကူးတၢ်န့ၣ်တမံၤဃီလီၤ. ဟးဂီၤဝဲလၢယွၤအသါသဖှိ, […]

Read more →

ပဒုးအိၣ်ထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်ဧါ ~ Are We Making Disciples?

လါယနူၤအါရံၤ ၂၆, ၂၀၂၁ ပဒုးအိၣ်ထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်ဧါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁, ယိၤဘး ၂, ယိၤဘး ၃, မးသဲ ၁၈:၁၀-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၆:၁-၁၁ ‘‘ယစံးဘၣ်တဲ ဘၣ်သုတီတီအံၤ, ဖဲဒၣ်တၢ်လၢသုစၢဃာ်အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတမံၤမံၤန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢ မူခိၣ်လီၤ. […]

Read more →

ဖဲတၢ်အိၣ်သးအၢသီအဆၢကတီၢ်ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤအဂီၢ် ~ God Turns Bad Into Good For Believers

လါယနူၤအါရံၤ ၂၅, ၂၀၂၁ ဖဲတၢ်အိၣ်သးအၢသီအဆၢကတီၢ်ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၄၉, ၁မိၤၡ့ ၅၀, မးသဲ ၁၇:၁၄-၂၇, မးသဲ ၁၈:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅:၁-၅  ‘‘သုဝဲဒၣ်အံၤသုကူၣ်ထီၣ်တၢ်အၢလၢယဂီၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယွၤကူၣ်ကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဂ့ၤ, ဒ်သိးအကမၤတၢ်ဒ်လၢ  မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိး […]

Read more →

တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ~ Bountiful Harvesting

လါယနူၤအါရံၤ ၂၄, ၂၀၂၁ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၇:၁၃-၃၁, ၁မိၡ့ ၄၈, မးသဲ ၁၆:၂၁-၂၈,မးသဲ ရ:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၃:၁-၁၀ ‘‘မၤလၤကပီၤယွၤလၢနစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်, ဒီးလၢနတၢ်အါထီၣ်ခဲလၢာ်အတၤသၣ်ဆိတက့ၢ်. တုၤနုၤတစုနသိၣ်ဧိၤဖီဧိၤ ကပှဲၤဒီးတၢ်အါအါကလဲာ်, ဒီးနနီၣ်စံၢ်စပံးသၣ်န့ၣ်ကပှဲၤလုၣ်ကွံာ်ဒီးစပံးအထံအသီလီၤ.’’ ကတိၤဒိ ၃:၉-၁၀ […]

Read more →

ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးယွၤအမဲာ်ချံ ~ Seeing Through God’s Eyes

ယနူၤအါရံၤ ၂၃, ၂၀၂၁ ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးယွၤအမဲာ်ချံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၄၅, ၁မိၤၡ့ ၄၆, ၁မိၤၡ့ ၄ရ:၁-၁၂, မးသဲ ၁၆:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄:၁-၇ ‘‘ယွၤမၢယဟဲလီၤလၢသုမဲာ်ညါ ဒ်သိးယကဒုးပူၤဖျဲးပှၤအသးသမူန့ၣ်လီၤ. ’’၁မိၤၡ့ ၄၅:၅ခ […]

Read more →

ယွၤမၤဂ့ၤလံယၤလံ ~ He Has Been Good To Me

လါယနူၤအါရံၤ ၂၂, ၂၀၂၁ ယွၤမၤဂ့ၤလံယၤလံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၃, ၁မိၤၡ့ ၄၄, မးသဲ ၁၅:၁၀-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃:၁-၆ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယသန့ၤသးလၢနဘျုးနဖှိၣ်, ယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အပူၤလီၤ. ယကသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၤဂ့ၤလံယၤလံ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃:၅-၆ ဖဲယသးစၢ်အခါ […]

Read more →