နကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်သးဒ်လဲၣ် ~ How Will You Testify Of Christ’s Goodness

လါယနူၤအါရံၤ ၃, ၂၀၂၁ နကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်သးဒ်လဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၄:၁၇-၂၆, ၁ မိၤၡ့ ၅,  ၁ မိၤၡ့ ၆, မးသဲ ၂:၁၉-၂၃, မးသဲ ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃:၁-၈ […]

Read more →