လၢယပါပါအချီၣ်ဆှါဃ့အပူၤ ~ In My Father’s Bamboo Mat

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉, ၂၀၂၁ လၢယပါပါအချီၣ်ဆှါဃ့အပူၤ တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁၁, ယိၤဘး ၁၂, ယိၤဘး ၁၃, ယိၤဘး ၁၄, မးသဲ ၂ဝ:၁-၁၉, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၁၇:၆-၁၂ ‘‘အံ:က့ၤကွၢ်က့ၤယၤဒ်ပမဲာ်ပှၤဖိအသိ:တက့ၢ်. လၢနဒံ:ဆ့အကဒုပူၤန့ၣ်ပာ်တဒၢယၤ, လၢပှၤတတီတလိၤလၢအမၤအၢယၤ, […]

Read more →