ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်နသး ~ Pay Attention To The Directions

လါယနူၤအါရံၤ ၁၆, ၂၀၂၁ ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်နသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၂, ၁မိၤၡ့ ၃၃, မးသဲ ၁၂:၂၂-၄၅, ကတိၤဒိ ၂:၁-၁၁ ‘‘ဒီးတၢ်ဒုးပလီၢ်နသးကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤနၤ, ဒီးတၢ်သူၣ်ဆးသးဆးကပၢၤနၤ…’’ကတိၤဒိ ၂:၁၁  ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ် ၇ ဂၤ, အပိာ်ခွါ […]

Read more →