သ့ၣ်နီၣ်က့ၤအဘျုး ~ Remember His Grace

လါယနူၤအါရံၤ ၂၀, ၂၀၂၁ သ့ၣ်နီၣ်က့ၤအဘျုး  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၄၀, ၁ မိၤၡ့ ၄၁:၁-၄၀,  မးသဲ ၁၄:၁-၂၁, ကတိၤဒိ ၂:၁၂-၂၂ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤကွၢ်တၢ်အီတဖၣ်အဒိၣ်န့ၣ်, တသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်စီၤယိၤသးဘၣ်. မ့ၢ်အသးပ့ၤနီၣ်အီၤလီၤ.’’ ၁ မိၤၡ့ ၄ဝ:၂၃  […]

Read more →