နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ~ Key To Success

လါယနူၤအါရံၤ ၁, ၂၀၂၁ ​နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁, ၁ မိၤၡ့ ၂:၁-၁၇,  မးသဲ ၁:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၁-၆ ‘‘ဒီးကမၤသးဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢထံဖိကျိအနံၤလၢအသၣ်ထီၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးအလၣ်တလီၤညွံးဘၣ် အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်အမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၃  […]

Read more →