​ယမ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ် ~ I Am God’s Daughter

လါယနူၤအါရံၤ ၁၉, ၂၀၂၁ ​ယမ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၃၈, ၁ မိၤၡ့ ၃၉,  မးသဲ ၁၃:၃၆-၅၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁:၁-၇ ‘‘ယွၤမၤကွၢ်ပှၤတီပှၤလိၤလီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤတတီတလိၤ, ဒီးပှၤလၢအအဲၣ်ဒိးတၢ်မၤအၢန့ၣ် ယွၤသးဟ့အီၤလီၤ… […]

Read more →