ယွၤပာ်မူယၤ ~ God Keeps Me Alive

လါယနူၤအါရံၤ ၁၇, ၂၀၂၁ ယွၤပာ်မူယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၃၄, ၁မိၤၡ့ ၃၅, မးသဲ ၁၂:၄၆-၅၀, မးသဲ ၁၃:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ဝ:၁-၁၁,  ‘‘စံးဝဲလၢအသးကံၢ်ပူၤ, ယတဟူးတဝးဘၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်ယတဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →