ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးယွၤအမဲာ်ချံ ~ Seeing Through God’s Eyes

ယနူၤအါရံၤ ၂၃, ၂၀၂၁ ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးယွၤအမဲာ်ချံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၄၅, ၁မိၤၡ့ ၄၆, ၁မိၤၡ့ ၄ရ:၁-၁၂, မးသဲ ၁၆:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄:၁-၇ ‘‘ယွၤမၢယဟဲလီၤလၢသုမဲာ်ညါ ဒ်သိးယကဒုးပူၤဖျဲးပှၤအသးသမူန့ၣ်လီၤ. ’’၁မိၤၡ့ ၄၅:၅ခ […]

Read more →