​ယွၤအတၢ်အဲၣ်အိၣ်ပှိၤပှၤ ~ God’s Love Protects Us

လါယနူၤအါရံၤ ၆, ၂၀၂၁ ​ယွၤအတၢ်အဲၣ်အိၣ်ပှိၤပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၁:၁၀-၃၂, ၁ မိၤၡ့ ၁၂, ၁ မိၤၡ့ ၁၃, မးသဲ ၅:၂၁-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅:၁-၁၂ ‘‘…မ့မ့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢနၤန့ၣ် မ်အသူၣ်ခုသးခုသူၣ်ဖှံသးညီတထံၣ်ဃီ, […]

Read more →