ဖှံက့ၤနတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအချံ ~ Sow The Seeds Of Blessing

လါယနူၤအါရံၤ ၁၈, ၂၀၂၁ ဖှံက့ၤနတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအချံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၆, ၁မိၤၡ့ ၃၇, မးသဲ ၁၃:၁၈-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ဝ:၁၂-၁၈ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤဒိလၢပှၤဖှံတၢ်န့ၣ်, ဒိကနၣ်တက့ၢ်. ’’မးသဲ ၁၃:၁၈ ယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလၢအဆှၢခီဖျိယတၢ်အိၣ်မူတပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဖျဲၣ် ထီၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤ, […]

Read more →