အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ ~ Love Righteousness

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅, ၂၀၂၁ အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၁:၁-၅၅, မးသဲ ၁၂:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁၃-၂၀ ‘‘ဒီးသုပၢ်န့ၢ်လီန့ၢ်ယၤ, ဒီးလဲက့ၤလံယဘူးယလဲဆံဆဲၣ်ဘျီလံ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤတဟ့ၣ်အမၤအၢဘၣ်ယၤနီတမံၤဘၣ်.’’ ၁မိၤၡ့ ၃၁:၇ ပမ့ၢ်ဖး (၁မိၤၡ့ ၃၁) ဒီဆၢန့ၣ်, ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စီၤယၤကိာ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ, […]

Read more →