​တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ ~ Prayer Has Power

လါယနူၤအါရံၤ ၇, ၂၀၂၁ ​တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၄, ၁ မိၤၡ့ ၁၅, ၁ မိၤၡ့ ၁၆, မးသဲ ၅:၄၃-၄၈, မးသဲ ၆:၁-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆ […]

Read more →