ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်တက့ၢ် ~ Bless Others

လါယနူၤအါရံၤ ၁၃, ၂၀၂၁ ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၇, ၁မိၤၡ့ ၂ဂ:၁-၂၂,  မးသဲ ၁ဝ:၃၂-၄၂, မးသဲ ၁၁:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁-၆ ‘‘ဒီးစီၤအံၤစဲးကိးန့ၢ်စီၤယၤကိာ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးမၤလိာ်အီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, …………….. ဒီးယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်န့ၣ် […]

Read more →