ပဒုးအိၣ်ထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်ဧါ ~ Are We Making Disciples?

လါယနူၤအါရံၤ ၂၆, ၂၀၂၁ ပဒုးအိၣ်ထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်ဧါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁, ယိၤဘး ၂, ယိၤဘး ၃, မးသဲ ၁၈:၁၀-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၆:၁-၁၁ ‘‘ယစံးဘၣ်တဲ ဘၣ်သုတီတီအံၤ, ဖဲဒၣ်တၢ်လၢသုစၢဃာ်အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတမံၤမံၤန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢ မူခိၣ်လီၤ. […]

Read more →