ဖဲတၢ်အိၣ်သးအၢသီအဆၢကတီၢ်ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤအဂီၢ် ~ God Turns Bad Into Good For Believers

လါယနူၤအါရံၤ ၂၅, ၂၀၂၁ ဖဲတၢ်အိၣ်သးအၢသီအဆၢကတီၢ်ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၄၉, ၁မိၤၡ့ ၅၀, မးသဲ ၁၇:၁၄-၂၇, မးသဲ ၁၈:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅:၁-၅  ‘‘သုဝဲဒၣ်အံၤသုကူၣ်ထီၣ်တၢ်အၢလၢယဂီၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယွၤကူၣ်ကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဂ့ၤ, ဒ်သိးအကမၤတၢ်ဒ်လၢ  မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိး […]

Read more →