​တၢ်အသဟီၣ်လၢအကဲဘျုး ~ A Useful Force

လါယနူၤအါရံၤ ၅, ၂၀၂၁ ​တၢ်အသဟီၣ်လၢအကဲဘျုး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၉:၁၈-၂၉, ၁ မိၤၡ့ ၁၀, ၁ မိၤၡ့ ၁၁:၁-၉, မးသဲ ၄:၂၃-၂၅, မးသဲ ၅:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄:၁-၈ […]

Read more →