သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မံမီၢ် ~ Remember Your Dream

လါယနူၤအါရံၤ ၂၁, ၂၀၂၁ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မံမီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၁:၄၁-၅၇, ၁မိၤၡ့ ၄၂, မ:သဲ ၁၄:၂၂-၃၆, မးသဲ ၁၅:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂:၁-၈ ‘‘ဒီးစီၤယိၤသးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်မံမီၢ်တဖၣ်လၢအမံမီၢ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, သုမ့ၢ်ပှၤဟးကွၢ်ဟုၣ်တၢ်လီၤ. ဒ်သိးသုကထံၣ်ဘၣ်ကီၢ်အအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့ဒီး, […]

Read more →