ဒ်နဖှံတၢ်အသိးနကကူးဘၣ်က့ၤ ~ You Will Reap What You Sow

လါယနူၤအါရံၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ဒ်နဖှံတၢ်အသိးနကကူးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယိၤဘး ၄, ယိၤဘး ၅, ယိၤဘး ၆, ယိၤဘး ၇, မးသဲ ၁၉:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ရ:၁-၅  ‘‘ဒ်ယထံၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်ပှၤလၢအထဲၣ်တၢ်အၢ, ဒီးဖှံလီၤတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ​န့ၣ်ကူးတၢ်န့ၣ်တမံၤဃီလီၤ. ဟးဂီၤဝဲလၢယွၤအသါသဖှိ, […]

Read more →