တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢအမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ ~ Servant Leadership

လါယနူၤအါရံၤ ၃၀, ၂၀၂၁    တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢအမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၁၅, ယိၤဘး ၁၆, ယိၤဘး ၁၇, ယိၤဘး ၁၈, မးသဲ ၂ဝ:၂၀-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၇:၁၃-၁၅  ‘‘ဒီးဖဲဒၣ်ပှၤလၢတၢ်မိၣ်ကဲအသးလၢအခိၣ်တဂၤဂၤလၢသုကျါန့ၣ်မ်အကဲလၢသုကုၢ်တက့ၢ်.’’မးသဲ ၂ဝ:၂၇ […]

Read more →