ပာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢယလိၤတဂ့ၤ ~ Do Not Declare Me Guilty

လါယနူၤအါရံၤ ၂၈, ၂၀၂၁ ပာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢယလိၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၈, ယိၤဘး ၉, ယိၤဘး ၁၀, မးသဲ ၁၉:၁၆-၃၀ကတိၤဒိ ၃:၁၁-၂၀ ‘‘ယကစံးလၢယွၤ, ပာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢယလိၤတဂ့ၤ, နဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ဒီးယၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယၤတက့ၢ်.‘‘ယိၤဘး ၁ဝ:၂ […]

Read more →