တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ~ Bountiful Harvesting

လါယနူၤအါရံၤ ၂၄, ၂၀၂၁ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၇:၁၃-၃၁, ၁မိၡ့ ၄၈, မးသဲ ၁၆:၂၁-၂၈,မးသဲ ရ:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၃:၁-၁၀ ‘‘မၤလၤကပီၤယွၤလၢနစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်, ဒီးလၢနတၢ်အါထီၣ်ခဲလၢာ်အတၤသၣ်ဆိတက့ၢ်. တုၤနုၤတစုနသိၣ်ဧိၤဖီဧိၤ ကပှဲၤဒီးတၢ်အါအါကလဲာ်, ဒီးနနီၣ်စံၢ်စပံးသၣ်န့ၣ်ကပှဲၤလုၣ်ကွံာ်ဒီးစပံးအထံအသီလီၤ.’’ ကတိၤဒိ ၃:၉-၁၀ […]

Read more →