ဘီၣ်သိၣ်ဃံလၢအလီၤမၢ် ~ The Lost Tiger Bone

လါယနူၤအါရံၤ ၁၁, ၂၀၂၁ ဘီၣ်သိၣ်ဃံလၢအလီၤမၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၄:၁-၆၇, မးသဲ ၉:၁၄-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈:၁-၉ ‘‘ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ်ဆုးလီၤအခိၣ်ဒီးဘါယွၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤ, ယကစၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ် အကစၢ်လၢ အတဒုးလဲၤသ ဒၣ်ဘၣ်အဘျုးအဖှိၣ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယကစၢ်ဘၣ်တဂၤန့ၣ် […]

Read more →